Phân công nhiệm vụ cán bộ, nhân viên phòng Tổng hợp

Ngày đăng: 10/03/2014 15:14:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

 PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp

 

            Căn cứ vào Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2010 của Hiệu trưởng nhà trường v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý;

            Căn cứ vào Quyết định số 43/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/01/2014 của Hiệu trưởng về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý;

            Quyền Trưởng phòng Tổng hợp phân công nhiệm vụ đối với cán bộ thuộc Phòng như sau:

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ chính

1

Trưởng phòng: ThS. Bùi Đức Dũng 
 Địa chỉ: Phòng 209, Nhà 7
Số máy nội bộ: 6699
Số di động: 0912016788
Hộpthư: dungbd@neu.edu.vn 

 

Phụ trách chung và trực tiếp chủ trì các công việc:
- Giúp Hiệu trưởng điều độ và theo dõi giải quyết công việc hàng ngày;

- Bố trí lịch làm việc của các tổ chức, cá nhân ngoài Trường đến làm việc với BGH;

- Dự họp giao ban với BGH;

- Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tuần của các đơn vị cho Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa;

- Giải quyết những nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng yêu cầu;

- Trưởng nhóm TK BGH.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác;

- Xây dựng lịch công tác tuần của Trường;

- Công tác đối ngoại;

- Quản lý lực lượng lao động trong phòng; theo dõi, chấm công lao động;

- Công tác Hội đồng thi đua khen thưởng;

- Quản lý việc ký, đóng dấu vào các văn bằng, chứng chỉ;

2

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Cường                  

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5113

Số di động: 0913215113

Hộp thư: 

nguyenvietcuong@neu.edu.vn

 

Giúp Q.Trưởng phòng điều hành công việc chung của Phòng và trực tiếp chủ trì các mảng công việc:

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, thẻ cán bộ công chức, thẻ sinh viên và các giấy tờ khác;

- Công tác quản lý văn bản điện tử;

- Quản lý Tổ xe và việc sử dụng xe ô tô theo các quy định của trường;

- Quản lý công tác hậu cần; Công tác lễ tân, bố trí phòng họp;

- Cập nhật thông tin hàng ngày từ mạng  www.moet.gov.vn;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, TTB nhà trường giao cho phòng;

- Sao y các văn bản; bằng cấp, chứng chỉ và các giấy tờ khác do Trường phát hành;

- Công tác lưu trữ;

- Giải quyết những nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng yêu cầu.

3

Phó Trưởng phòng: ThS. Hồ Quỳnh Anh 

Địa chỉ:  Phòng 107, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5115
Số di động: 0913.347889
Hộp thư: anhhq@neu.edu.vn

Giúp Q.Trưởng phòng điều hành công việc chung của Phòng và trực tiếp chủ trì các mảng công việc:

- Công tác thi đua khen thưởng;

- Công tác tài chính;

- Báo cáo tổng kết, sơ kết, thống kê;

- Cơ sở vật chất phục vụ;

- Công tác văn thư;

- Quản lý phôi chứng chỉ các chương trình đào tạo ngắn hạn;

- Tổ trưởng Tổ Thư ký HĐTĐ;

- Phụ trách công tác CĐ đơn vị;

- Giải quyết những nhiệm vụ đột xuất do Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng yêu cầu.

4

ThS. Đỗ Kim Liên - Chuyên viên chính

Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7
Số máy nội bộ: 5715
Số di động: 0986.531577
Hộp thư: liendk@neu.edu.vn

Nhiệm vụ được giao:

- Chuẩn bị cho hội nghị cán bộ công chức;

- Xây dựng báo cáo Ba công khai;

Lập bảng biểu thống kê định kỳ;

- Phụ trách Tổng hợp các báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo tháng, quý;

- Tham gia sao y các văn bằng, chứng chỉ và các văn bản khác;

- Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

5

ThS. Trần Trung Dũng - Chuyên viên
Địa chỉ: Phòng 106, Nhà 7
Số máy nội bộ: 5737
Số di động: 0912010102
Hộp thư: dungtt@neu.edu.vn

 

Nhiệm vụ được giao:

- Phụ trách xử lý công văn đến;

- Phụ trách xử lý công văn đi (sau khi đã có ý kiến chỉ đạo của BGH);

- Phụ trách cập nhật thông tin về họat động của Phòng lên Portal;

- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần của các đơn vị cho Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung;

- Cập nhật Báo cáo tuần của trường lên Cổng Thông tin;

- Phụ trách điều xe ô tô;

- Thư ký BGH (PHT Phạm Quang Trung);

- Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

6

ThS. Trương Văn Thanh - Chuyên viên
Địa chỉ: Phòng 106, Nhà 7
Số máy nội bộ: 5748
Số di động: 0904362363
Hộp thư: truongthanh@neu.edu.vn

 

Nhiệm vụ được giao:

- Phụ trách cập nhật thông tin hàng ngày từ mạng www.moet.gov.vn;

- Phụ trách làm Báo cáo tuần; Lịch tuần;

- Phụ trách tổng hợp báo cáo tuần của các đơn vị cho Phó Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt;

- Theo dõi tài sản, TTB của đơn vị;

- Thư ký BGH (PHT Trần Thọ Đạt);

- Tham gia làm thẻ cán bộ; thẻ sinh viên, học viên

- Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

7

CN. Nguyễn Minh Tâm - Chuyên viên
Địa chỉ: Phòng 105, Nhà 7
Số máy nội bộ: 6336
Số di động: 0913221503
Hộp thư: tamnmhc@neu.edu.vn

Nhiệm vụ được giao:

- Phụ trách sao lục các văn bản;

- Phụ trách cấp thẻ và trả thẻ cán bộ công chức (làm mới, cấp lại; tiếp nhận đơn xin cấp thẻ sinh viên (làm mới, làm lại); thu các khoản lệ phí liên quan;

- Phụ trách công tác in và phát hồ sơ tuyển sinh các hệ;

- Phụ trách công tác thanh toán của đơn vị;

- Phụ trách Lưu trữ văn bản và quản lý kho lưu trữ;

- Phụ trách công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ;

- Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

8

CN. Phạm Thị Kim Nguyên - Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 105, nhà 7

Số máy nội bộ:5711

Số di động:0913318690

 

Nhiệm vụ được giao:

- Quản lý các con dấu (cả dấu nổi, dấu ướt, dấu chức danh và dấu tên);

- Đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ đúng quy định;

- Giữ lại văn bản lưu, hàng tháng giao cho đồng chí phụ trách lưu trữ;

- Tham gia công tác lưu trữ và quản lý kho;

- Vào sổ, lấy số công văn đi của Trường;

- Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

9

CN. Hà Thị Ngà - Nhân viên

Địa chỉ: Phòng 105, Nhà 7
Số máy nội bộ: 5717
Số di động: 0983895477
Hộp thư: ngalinh.ha@gmail.com

 

 

Nhiệm vụ được giao:

- Cấp sổ điện thoại, phong bì và các vật phẩm khác theo quy định;

- Phụ trách cấp phôi chứng chỉ các chương trình đào tạo ngắn hạn;

- Phụ trách cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường;

- Phụ trách sao y các văn bằng, chứng chỉ và các văn bản khác;

- Phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan tới mạng điện thoại cố định trực tiếp của trường;

- Quản lý ghi chép Sổ vàng theo yêu cầu của trường;

- Ghi chép lịch làm việc của đơn vị lên Bảng công tác;

- Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

10

CN. Trần Thị Ngọc Phương Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7
Số máy nội bộ: 5715
Số di động: 
Hộp thư: nhungnk@neu.edu.vn

Nhiệm vụ được giao:

- Phụ trách làm báo cáo tổng kết, sơ kết;

- Phụ trách  làm thẻ sinh viên và các loại thẻ khác;

11

Trần Đăng Ninh - Nhân viên
Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7
Số máy nội bộ: 5716
Số di động: 0912307294
Hộp thư: @neu.edu.vn

Nhiệm vụ được giao:

- Phục vụ các phòng họp G2 N10, Nhà 9;

- Quản lý tài sản phòng họp, tài sản phục vụ lễ tân và hội họp;

-Tham gia công tác lễ tân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

12

Vũ Thị Huê

Số di động: 0989376468

Hộp thư: vmaihue@gmail.com

 

13

Nguyễn Vũ Dũng

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0913328113

- Xe Coaster (30 chỗ)

- Biển số: 31A 3582

14

Nguyễn Quang Hưng A

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912065836

- Xe Camry (4 chỗ)

- Biển số: 31A 6384

15

Nguyễn Quang Hưng B

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912225562

- Xe Toyta Corolla (4 chỗ)

- Biển số: 31A 3276

16

Nguyễn Duy Hoạt

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 01662528311

- Xe Landcruiser (7 chỗ)

- Biển số: 31A 0291

17

Nguyễn Văn Lâm

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912226618

- Xe Toyta Altis (4 chỗ)

- Biển số: 31A 5383

18

Trần Quốc Nam

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912251299

- Xe Nissan Vip (4 chỗ)

- Biển số: 31A 3305

19

Nguyễn Văn Tuấn

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912114295

- Xe Toyta (15 chỗ)

- Biển số: 31A 0086

20

Ngô Quốc Tuấn

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912151053

- Xe Landcruiser (7 chỗ)

- Biển số: 31A 5366