Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 24/06/2011 14:35:50

 

GIỚI THIỆU CÁN BỘ PHÒNG TỔNG HỢP

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG

ThS. Bùi Đức Dũng

TRƯỞNG PHÒNG

Đ/c Nguyễn Việt Cường

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

ThS. Hồ Quỳnh Anh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

VĂN PHÒNG

ThS. Đỗ Thị Kim Liên    Chuyên viên chính 

ThS. Trần Trung Dũng  Chuyên viên

          Vũ Thị Huê             Nhân viên

              CN. Hà Thị Ngà                Nhân viên

 
 
 

CN. Phạm Thị Kim Nguyên    Chuyên viên 

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm  Chuyên viên

  CN. Trần Thị Ngọc Phương    Chuyên viên

    ThS. Trương Văn Thanh       Chuyên viên

 

TỔ XE

Ngô Quốc Tuấn

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Quang Hưng A

TỔ PHÓ

Nguyễn Vũ Dũng

 

Nguyễn Duy Hoạt

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Quang Hưng B

Trần Quốc Nam

Trần Đăng Ninh