Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 10/03/2014 15:19:32

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TỔNG HỢP

STT

Họ và tên/ Chức vụ/ địa chỉ

1

Trưởng phòng: ThS. Bùi Đức Dũng

Địa chỉ: Phòng 209, Nhà 7

Số máy nội bộ: 6699

Số máy di động: 0912016788

Hộp thư: dungbd@neu.edu.vn

2

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Cường

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5113

Số máy di động: 0913215113

Hộp thư: nguyenvietcuong@neu.edu.vn

3

Phó Trưởng phòng: ThS. Hồ Quỳnh Anh

Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5115

Số máy di động: 0913347889

Hộp thư: anhhq@neu.edu.vn

4

ThS. Trần Trung Dũng

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5737

Số máy di động: 0012010102

Hộp thư: dungtt@neu.edu.vn

5

CN. Nguyễn Thị Minh Tâm

Địa chỉ: Phòng 105, Nhà 7

Số máy nội bộ: 6336

Số máy di động: 0913221503

Hộp thư: tamnmhc@neu.edu.vn

6

CN. Phạm Thị Kim Nguyên

Địa chỉ: Phòng 105, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5711

Số máy di động: 0913318690

7

ThS. Trương Văn Thanh

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5748

Số máy di động: 0904362362

Hộp thư: truongthanh@neu.edu.vn

8

CN. Hà Thị Ngà

Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5717

Số máy di động: 0983895477

Hộp thư: ngalinh.ha@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5715

Số máy di động: 0943860300

Hộp thư: nhungnguyenthkt@gmail.com

10

ThS. Trần Thị Ngọc phương

Địa chỉ: Phòng 107, Nhà 7

Số máy nội bộ: 5715

Số máy di động: 0948273526

Hộp thư: phuongtn@neu.edu.vn

11

Vũ Thị Huê

Số máy di động: 0989376468

Hộp thư: vmaihue@gmail.com

12

Nguyễn Hoài Thu

Số máy nội bộ:

Số máy di động: 0983529383

Hộp thư: hoaithu2914@gmail.com

13

Ngô Quốc Tuấn

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912151053

14

Nguyễn Quang Hưng A

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912065836

15

Nguyễn Quang Hưng B

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912225562

16

Nguyễn Vũ Dũng

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0913328113

17

Nguyễn Duy Hoạt

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 01662528311

18

Nguyễn Văn Lâm

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912226618

19

Trần Quốc Nam

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912251299

20

Nguyễn Văn Tuấn

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912114295

21

Trần Đăng Ninh

Số máy nội bộ: 5182

Số di động: 0912307294