Giới thiệu chung

Ngày đăng: 24/06/2011 14:32:17

Tổng số cán bộ của Phòng hiện nay: 20 người. Trong đó:

- Thạc sỹ: 05

- Cử nhân: 09

Tổ chức của Phòng

- Lãnh đạo :

Trưởng Phòng: ThS. Bùi Đức Dũng

Phó Trưởng PhòngNguyễn Việt Cường, ThS. Hồ Quỳnh Anh