Giới thiệu chung

Ngày đăng: 24/06/2011 14:32:17

NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ, viên chức của Phòng hiện nay: 21 người. Trong đó:

- Thạc sỹ: 06

- Cử nhân: 09

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Phòng có 03 người. Trong đó:

- Trưởng Phòng: ThS. Bùi Đức Dũng

- Phó Trưởng Phòng: Đồng chí Nguyễn Việt Cường và ThS. Hồ Quỳnh Anh