Mẫu báo cáo thống kê và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Ngày đăng: 20/01/2017 17:6:18

Công văn v/v nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

/Upload_Files_WEB/Files/36_BGDDT_KHTC%20(3)(1).PDF

Thông tư quy định v/v xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

/Upload_Files_WEB/Files/32_2015_TT-BGDDT_v%C3%AA%20xac%20-inh%20chi%20ti%C3%AAu%20tuy%C3%AAn%20sinh.doc

Biểu mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2017

/Upload_Files_WEB/Files/36%20%20BGD%C4%90T-KHTC%20-%20BIEU%20MAU%20DANG%20KY%20CTTS%202017.XLS

Biểu mẫu thống kê 2016-2017

/Upload_Files_WEB/Files/36%20%20BGD%C4%90T-KHTC-%20BIEU%20MAU%20THONG%20KE%202016-2017.xls